جزوات

مبانی سبک زندگی – اصل تقدیس (طرح موضوع)

« سبک زندگی» به معنی مجموعه ای از «روش های» زندگی می باشد، که این روش ها از « قوانین ثابت» استخراج می شود و این قوانین اصولا از « عالم هستی» تکیه دارد. قوانین که در کلام قرآنی« سنت» نامیده می شود در عالم هستی به دو گونه ای« …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (غایت شناسی- کارکردها)

غایت شناسی : بیان گردید که در صورت شناخت قوت و تنظیم رویکردها و عمل متناسب با آنها، مسیر موجود به سرانجامی می رسد که این سرانجام خوب یا بد را « غایت» که شناخت و شناسایی آن سرانجام را غایت شناسی می گویند. اما غایت اصل ترحم چیست؟ در …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (رویکرد شناسی)

رویکردشناسی بیان گردید که مدیریت دانش ها ، گرایش ها و کنش ها (فعالیت های درونی و بیرونی) فرد و جامعه برای بهره برداری از قوت ها را رویکرد و فرآیند شناخت و شناسایی این مدیریت را رویکرد شناسی می گویند.                                                           اما از آنجایی که رویکردها باید متناسب با مختصات …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (نظام هستی)

بنابراین اصل ترحم از آیه قرآنی استخراج و در دو عرصه نظام هستی و نظام انسانی اجمالا ثابت گردید.اما تفصیل آنکه : اول – در عرصه نظام هستی می توان رحمانیت و رحیمیت را در دو زمینه خالقیت و ربوبیت قوت شناسی کرد:  الف – خالقیت هستی : مطابق با …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی- اصل ترحم (نظام انسانی-نظام هستی )

همچنین در این اصل مانند سایر اصول، مطابق با تابلوی فوق دو مقوله « قوت شناسی» و « غایت شناسی» به تفصیل بیان می شود، اما «رویکرد» ها به صورت مختصر و مصادقی اشاره می شود، چرا که آنها از آنجای که باید متناسب با مقتضیات زمان تولید و ارائه …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (طرح موضوع)

اصل ترحم

اصل ترحم « سبک زندگی» به معنی مجموعه ای از « روش های» زندگی می باشد، که این روش ها از « قوانین ثابت» استخراج می شود و این قوانین اصولا از « عالم هستی»تکیه دارد. قوانین که در کلام قرآنی« سنت» نامیده می شود در عالم هستی به دو …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی

مبانی سبک زندگی : مبانی سبک زندگی به عنوان زیر ساخت اصلی ، ۱۰ اصل را به خود اختصاص داده است، در تابلوی آموزشی ذیل با نام « مبانی سبک زندگی» ۱۰ اصل، به تفصیل از نقطه شروع که نقطه « عزیمت» نامیده می شود و همان نام « اصل …

ادامه نوشته »

منظومه محتوایی

اندیشکده سبک زندگی ، از آنجایی که  رسالت خود را تبیین، تدوین و ترویج « الگوی جامع زندگی » می داند، و از آنجایی که  محور اصلی این الگو را « سنت های معنوی» می دانست که منبع انحصاری آن قرآن می باشد، بیشترین تلاش خود بر کشف « اصول …

ادامه نوشته »